Missie/visie

Onze primaire doelstelling is het bieden van hulp aan jongeren die thuis, op school en in de vrije tijd in de problemen zijn geraakt en daardoor in hun ontwikkeling worden bedreigd of belemmerd. We trachten dit te bereiken door het onderwijs zo in te richten dat er rekening wordt gehouden met de specifieke mogelijkheden en moeilijkheden van de jongeren. Wij geven aangepaste, individueel gerichte onderwijskundige hulp in kleinere leergroepen. Deze hulp kan

  • een tijdelijk karakter hebben en gericht zijn op terugplaatsing naar het reguliere onderwijs.
  • langduriger zijn, wanneer het niet mogelijk is binnen het reguliere onderwijs de noodzakelijke hulp te bieden.

De school acht onderwijs voor deze jongeren dermate belangrijk dat er naar gestreefd wordt om een goed perspectief te bieden op vervolgonderwijs of hen de opleiding te laten afronden met een diploma. Soms zijn de gedragsproblemen zo overheersend dat het moeilijk is aan deze doelen te voldoen.