De stichting SOTOG vormt het bevoegd gezag over zestien scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De scholen zijn gevestigd in Twente en de Achterhoek.
Leerlingen bij ons op school hebben extra ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling. Wij bieden onze leerlingen een passend onderwijsaanbod in een stimulerende leeromgeving. Hierdoor scheppen we optimale voorwaarden voor een maximaal resultaat.
Meer dan 650 medewerkers zijn niet alleen deskundig en professioneel, zij zijn bovenal gedreven en gemotiveerd om juist voor ‘hun’ leerlingen dat extra stapje te zetten.

De stichting wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur. Zij worden hierbij ondersteund door een kleine professionele staf. Het college van bestuur legt periodiek verantwoording af aan de raad van toezicht. Het bestuursbureau tracht de scholen zoveel mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van het primaire proces. Door gezamenlijke activiteiten op een aantal beleidsterreinen (ICT, kwaliteitszorg, personeelszaken enz.) versterken we ons onderwijs zonder dat we de gewenste kleinschaligheid van onze scholen verliezen.

Kwaliteit

Alle scholen binnen de stichting hanteren dezelfde hoge kwaliteitsnormen, maar er is volop ruimte voor diversiteit bij de vormgeving van het onderwijs. Juist onze leerlingen hebben een dergelijke flexibiliteit nodig om hun talenten te kunnen ontplooien. Als leidraad voor al haar handelen hanteert de stichting de volgende kernwaarden:

  • Wij hebben vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling.
  • Er is ruimte voor autonomie.
  • Wij werken samen aan duurzame opbrengsten voor alle leerlingen.
  • Wij nemen initiatief en zijn ondernemend om onze doelen te behalen.
  • Wij staan voor integriteit en openheid.

Voor een verdere uitwerking van deze kernwaarden verwijzen wij u graag naar onze missie.

Passend Onderwijs

De verdere ontwikkeling van Passend Onderwijs heeft een prominente plaats binnen het strategisch beleidsplan. Door intensieve samenwerking met alle belanghebbenden willen we dit beleid vormgeven, dat ouders hierin een centrale rol krijgen is voor ons vanzelfsprekend. De stichting hecht grote waarde aan een sterke positie van de ouders binnen het onderwijsproces, wij zien de ouder als partner en zoeken naar mogelijkheden om deze relatie gestalte te geven. Dit krijgt onder andere vorm door participatie in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.