Alle scholen van de SOTOG hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR). Naast deze MR-en heeft de stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin gaat het om beleidszaken die voor de hele stichting van belang zijn. Zo bespreken de leden in GMR jaarlijks de begroting met de bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.

Bijdrage aan kwaliteit
De GMR bestaat uit ouders en personeelsleden van de aangesloten scholen. De leden van de GMR denken, praten en beslissen mee met de bestuurder van de SOTOG. Zij leveren daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. De GMR vergadert vier keer per jaar.

Samenstelling GMR

Mevr. B. Harmsen           personeelsgeleding 04EJ
Dhr. E. Hunter                   personeelsgeleding 01QH
Mevr. A. Bronpersoneelsgeleding 08PQ
Dhr. A. Draper                   oudergeleding 01QH
Mevr. J. van Huet            oudergeleding 04EJ
Mevr. A van ’t Schip        oudergeleding 08PQ