Expertise

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zijn dubbel bijzonder. Maar meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend…

Steunpunt autisme

Leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) komen op alle scholen voor. Deze leerlingen verwerken informatie anders dan andere leerlingen. Om leerlingen met ASS goed onderwijs te kunnen bieden is het nodig dat leerkrachten, mentoren en medeleerlingen weten wat een ASS is en hoe je daar mee om kunt gaan.

Bij onze steunpunten kun je terecht voor informatie, boeken, dvd’s, voorlichtingsmateriaal, voorlichting en kortdurende scholing van schoolteams. Maar ook voor advies over mogelijk te raadplegen instanties. Wij verzorgen ook studiedagen of lezingen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op:

Steunpunt Autisme Achterhoek
Anita Bieleman | a.bieleman@sotog.nl | 06-51600661

Steunpunt Autisme Twente
Jeannette Hulsmeijers | j.hulmeijers@sotog.nl | 06-24130149

Arbeid Training Centrum

Het Arbeid Training Centrum (ATC) is een regionaal traject. Het ATC biedt een sluitend vangnet voor ontwikkeling en begeleiding van jong volwassenen (vanaf 16 tot 21 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB) en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

[button url=”https://www.sg-dekortedreef.nl/onderwijs_aanbod__arbeid_training_centrum/” color=”orange” target=”_blank” transparent=”no”]Meer over ATC[/button]

Samenwerking

Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland beschikt over een uitgebreid netwerk van verschillende partners waarmee we samenwerken. Bestuurlijk en/of operationeel werken we samen aan de kwaliteit en innovatie van onderwijs.

Samenwerkingsverbanden

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken besturen van regulier onderwijs en speciaal onderwijs in de regio samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Het samenwerkingsverband draagt zorg voor een dekkend en passend onderwijsaanbod (lichte en zware ondersteuning) in de regio. Hoe dit georganiseerd wordt is vastgelegd in het ondersteuningsplan. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor leerlingen die we doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Zo’n verklaring geeft recht op een plek in het speciaal onderwijs. SOTOG maakt deel uit van de volgende samenwerkingsverbanden:

 • SWV Twente noord (PO 23.01)
 • SWV IJssel Berkel (PO 25.01)
 • SWV2302PO
 • SWV Twente Oost (VO 2302)
 • SWV Oost Achterhoek (PO 25.02)
 • SWV Doetinchem (PO 25.03)
 • SWV Almelo e.o. (VO 23.01)
 • SWV Zutphen (VO 25.01)
 • SWV Slinge Berkel (VO 25.02)
 • SWV Doetinchem (VO 25.03)
 • SWV Deventer (VO 23.03)

Speciaal onderwijs partners

SOTOG werkt in de samenwerkingsverbanden nauw samen met andere cluster 3 en 4 organisaties. De samenwerking is gericht op het delen, behouden en bereikbaar maken van kennis en expertise en de kwaliteit van het onderwijs.

Kwaliteit onderwijs

De scholen binnen het samenwerkingsverband bieden een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen. Ze werken intensief samen en stemmen de kwaliteit van het onderwijs af. Alle scholen voor speciaal onderwijs bieden arrangementen aan voor specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die beschreven zijn in het school ondersteuningsprofiel.

De samenwerkende schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn:

 • Attendiz
 • Boslust
 • Dr. Leo Kannerhuis
 • De Onderwijsspecialisten

Andere samenwerkingspartners

 • De Horizon

  De Horizon biedt in samenwerking met onderwijs, jeugdhulpverlening en gemeenten daghulp aan jongeren van 12 t/m 23 jaar om tot een beter toekomstperspectief te komen. Het zijn jongeren die onvoldoende in staat zijn een (beroeps)opleiding af te maken of een betaalde baan vast te houden. Vanuit SOTOG zijn leerkrachten werkzaam bij de Horizon.

  Toekomstverwachting
  Vanuit een veilig en gestructureerd klimaat stimuleert De Horizon jongeren deel te nemen aan dagelijkse activiteiten en programma’s. De Horizon helpt de situatie te ordenen en pakt oorzaken van het voortijdig verlaten van school of werkloos zijn aan. Stapsgewijs realiseert de jongere zijn doelen en maakt hij/zij eigen keuzes om een realistische toekomstverwachting te ontwikkelen.

  Neem voor meer informatie contact op met Ron Hofman, directeur VSO De Isselborgh r.hofman@sg-isselborgh.nl

 • Jeugdzorg

  Jeugdzorg helpt kinderen (0 tot 18 jaar) waarvan de ontwikkeling ernstig gevaar loopt. Dit kunnen problemen zijn bij het opgroeien en opvoeden. Jeugdzorg ondersteunt ook kinderen die depressief of autistisch zijn of ernstige gedragsproblemen hebben. Samen met het gezin bekijkt Jeugdzorg wat de beste oplossingen zijn.

  Decentrale jeugdzorg
  Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Alle gemeenten zitten in een regionaal samenwerkingsverband op het terrein van jeugdzorg. Zij stemmen af en werken samen om de interne en externe leerlingenzorg op elkaar af te stemmen. Jongeren moeten immers in een zo vroeg mogelijk stadium en in de eigen omgeving geholpen worden om escalatie van problemen te voorkomen. SOTOG werkt nauw samen met de verschillende gemeenten.

  Wij werken samen met: ​Aveleijn, ​De Twentse Zorgcentra, ​ZoZijn, Pluryn, ​Lindenhout, Pactum, ’s Heeren Loo, ​Trias-groep.

 • Mbo-instellingen

  Met de invoering van passend onderwijs dienen mbo-instellingen zelf extra ondersteuning en begeleiding van studenten vorm te geven en te organiseren. SOTOG onderhoudt goede contacten met het mbo. Deze contacten zijn belangrijk om de overstap en doorstroom van onze leerlingen goed te laten verlopen.

  Wij werken samen met: het Graafschap College, ROC Twente en MBO Aventus.

 • Playing for succes

  Playing for Success is een innovatief en intensief naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar waarin zij bouwen aan hun zelfvertrouwen. In een uitdagende en inspirerende omgeving buiten school doen de leerlingen 10 tot 12 weken lang zoveel mogelijk positieve leerervaringen op. Ze werken samen aan spannende opdrachten in een echte wow-omgeving. Het draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor verbeteren de schoolprestaties.

  Contactpersoon
  De SOTOG-scholen nemen deel aan Playing for Succes. Het programma in de Achterhoek is op stadion de Vijverberg in Doetinchem. Elke school heeft een vast contactpersoon, die aanspreekpunt is en de leerlingen selecteert.

  Meer weten?
  Neem dan contact op met Ruut Donkers (r.donkers@sg-isselborgh.nl).

 • Werknet

  Werknet is een sluitende aanpak onderwijs, arbeidstoeleiding en jeugdzorg in de Achterhoek. Werknet laat geen enkele jongere onder de 27 jaar tussen wal en schip vallen. Het is een zogenaamde netwerkorganisatie.