Onze stichting

De stichting SOTOG vormt het bevoegd gezag over bijna twintig scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Onze scholen zijn gevestigd in Twente en de Achterhoek.

Passend onderwijsaanbod

Leerlingen bij ons op school hebben extra ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling. Wij bieden onze leerlingen een passend onderwijsaanbod in een stimulerende leeromgeving. Hierdoor scheppen we optimale voorwaarden voor een maximaal resultaat.

Meer dan 800 collega’s

Meer dan 800 medewerkers zijn niet alleen deskundig en professioneel, zij zijn bovenal gedreven en gemotiveerd om juist voor hun leerlingen dat extra stapje te zetten.

Besturing

Onze stichting wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur. Zij worden hierbij ondersteund door een kleine professionele staf. Het college van bestuur legt periodiek verantwoording af aan de raad van toezicht. Het bestuursbureau ondersteunt de scholen zoveel mogelijk bij de uitvoering van het primaire proces. Door gezamenlijke activiteiten op een aantal beleidsterreinen (ICT, kwaliteitszorg, personeelszaken enz.) versterken we ons onderwijs zonder dat we de gewenste kleinschaligheid van onze scholen verliezen.

Kwaliteit

Alle scholen binnen de stichting hanteren dezelfde hoge kwaliteitsnormen, maar er is volop ruimte voor diversiteit bij de vormgeving van het onderwijs. Juist onze leerlingen hebben flexibiliteit nodig om hun talenten te kunnen ontplooien.

We werken volgens een aantal kernwaarden:

  • Wij hebben vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling
  • Er is ruimte voor autonomie
  • Wij werken samen aan duurzame opbrengsten voor alle leerlingen
  • Wij nemen initiatief en zijn ondernemend om onze doelen te behalen
  • Wij staan voor integriteit en openheid

Lees meer over onze missie en visie.

Passend Onderwijs

De verdere ontwikkeling van Passend Onderwijs is een belangrijk onderwerp van het strategisch beleidsplan. Door intensieve samenwerking met alle belanghebbenden willen we dit beleid vormgeven. Dat ouders hierin een centrale rol krijgen is voor ons vanzelfsprekend. De stichting hecht grote waarde aan een sterke positie van de ouders binnen het onderwijsproces. Wij zien de ouder als partner en zoeken naar mogelijkheden om deze relatie vorm te geven. Bijvoorbeeld door deelname van ouders in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.